Parafia Podczerwone

Regulamin cmentarza

 1. Regulamin cmentarza obowiązuje od 1 listopada 2023 r. 
 2. Cmentarz jest  własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Podczerwonem. Służy do grzebania zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.
 3. Cmentarzem zarządza Ks. Proboszcz parafii. Wszelkie prace na cmentarzu muszą być uzgodnione z Ks. Proboszczem, w obecności osoby pełniącej rolę grabarza.
 4. Wszelkie obowiązki związane z wykonaniem i utrzymaniem grobu spoczywają na osobie, która zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi jest zobowiązana do pochowania zmarłego. Osoba ta w dalszej części Regulaminu zwana jest opiekunem grobu. 
 5. Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych można grzebać parafian, a w wyjątkowych sytuacjach innych zmarłych..
 6. Czas i rodzaj pogrzebu, miejsce i rodzaj grobu uzgadnia się w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć: akt zgonu z USC, kartę zgonu oraz zgodę na pogrzeb katolicki od Ks. Proboszcza miejsca zamieszkania – jeśli zmarły nie był parafianinem.
 7. Miejsce grobu ustala Ks. Proboszcz po wysłuchaniu opiekuna grobu i grabarza. Przygotowanie miejsca grobu wykonuje grabarz. Może on rozpocząć prace związane z wyznaczeniem w terenie miejsca grobu, gdy wszystkie formalności zostaną wypełnione.
 8. Ks. Proboszcz powinien zostać zawiadomiony przez opiekuna grobu o terminie rozpoczęcia i o terminie zakończenia prac na cmentarzu. Ksiądz Proboszcz ma prawo być obecny przy rozpoczęciu i zakończeniu prac jak również w trakcie tych prac.
 9. Co do zasady, gdy nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, należy wykonywać groby rodzinne, aby oszczędzić miejsce na cmentarzu. Wymiary mogił należy określać według: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 10. Groby, z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w pkt 9, powinny mieć następujące minimalne wymiary:
  1. ziemne pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;
  2. ziemne pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
  3. ziemne pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
  4. murowane pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;
  5. murowane pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
  6. murowane wielournowe, w których składa się urny – wymiary nieprzekraczające wymiaru grobu murowanego pojedynczego, określonego w pkt 10 ppkt 1.
  7. rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezależnie od głębokości grobu;
  8. rodzinne murowane, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m. Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m, niezależnie od głębokości grobu (łącznie 2,2 m).
 11. Niezwłocznie po ustaleniu miejsca pod grób, o czym mowa w pkt 7, Ks. Proboszcz oraz opiekun grobu zawierają umowę dysponowania miejscem pod grób (inaczej zwaną umową dzierżawy miejsca na grób). W umowie należy wskazać nowego opiekuna grobu każdorazowo, gdy dochodzi do jego zmiany.
 12. Opiekun grobu zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wydzielenie miejsca na grób (placowe) oraz  dzierżawę miejsca na grób (opłata cmentarna) . Przez opłatę dzierżawną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o zaznaczenie grobu: krzyż lub pomnik oraz opis, z podaniem osób w nim pochowanych i dat urodzenia i śmierci. Wysokość opłat przedstawia się następująco:
  1. placowe:
   • za groby wymienione w pkt. 9 ppkt  1 do 6 – 300 zł 
   • za groby wymienione w pkt  9 ppkt 7 i 8 – 500 zł
  2. opłata cmentarna – za każdy grób 20 zł na rok przez okresy umowy dzierżawy tj. 20 lat i w razie przedłużenia umowy – przez kolejne lata. 
 13. Opłatę placowe wnosi się przed przystąpieniem do robót na Cmentarzu, natomiast opłatę cmentarną wnosi się do końca I kwartału. 
 14. Z opłat zwolnione są osoby, które ofiarowały grunt pod Cmentarz oraz ich zstępni w I pokoleniu. Ks. Proboszcz może również zadecydować o zwolnieniu z opłat osoby (opiekuna grobu) znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.
 15. Po 20 latach licząc od daty poprzedniego pochówku, grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne. W szczególności, jeżeli po upływie 20 lat użytkownik nie dokona przedłużenia dzierżawy to parafia traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i może wykorzystać dane miejsce do pochowania innej osoby.
 16. W czasie inwentaryzacji cmentarza istnieje możliwość rezygnacji z dzierżawy grobu – o ile grób istnieje nie mniej niż 20 lat. Należy to zrobić w formie pisemnej. Do rezygnacji z dzierżawy grobu uprawniony jest opiekun grobu. Wszystkie prace z tym związane.
 17. Groby powstałe co najmniej 20 lat wcześniej, które w czasie inwentaryzacji cmentarzy nie zostaną objęte dzierżawą (nie mają opiekuna grobu), lub są anonimowe (nie da się ustalić, kto został w nich pochowany) lub też opiekun grobu wyrazi wolę (pisemnie) rezygnacji z dalszej dzierżawy, mogą zostać zlikwidowane. Po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem Miejsce po likwidacji grobu może być  wykorzystane na nowy grób. 
 18. Grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art.7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 19. Likwidacji nie podlegają groby mające wartość pamiątek historycznych (ze względu na swój wiek  lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną albo też stanowiące miejsce pochówku osób szczególnie zasłużonych dla Parafii.
 20. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, tzn. opłaconych, ale jeszcze niewykorzystanych do pochówku. Można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca (placowe).
 21. Na grobach można stawiać nagrobki, jednakże przed wystąpieniem do realizacji tej inwestycji,
 22. Kamieniarz lub inny wykonawca ma prawo wykonywać na cmentarzu pracę tylko po wcześniejszym uzyskaniu przez opiekuna grobu zgody Ks. Proboszcza. Uzgodnieniu podlegają  w szczególności wygląd (należy przedłożyć Ks. Proboszczowi szkic, zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne, uwzględniając usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu), jego położenie w sektorze i rzędzie. Remont nagrobka lub grobowca podlega takim samym zasadom jak wykonanie nowego grobu. 
 23. Prace przy nagrobku (obramowanie itd.) należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Przestrzeń między grobami może być zagospodarowana tylko w formie nietrwałej.
 24. Nie wolno uszczuplać miejsca między grobami. Nawierzchnię pomiędzy grobami można utwardzać jednolitymi płytami (kostką), które w tym celu będą odsprzedawane opiekunom grobów przez Parafię.
 25. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest opiekun grobu.
 26. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu, stawiania ławek czy małej architektury. Zabrania się prowadzenie akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek na terenie cmentarza.
 27. Pozbycie się wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonania nagrobka lub jego remontu należy do opiekuna grobu lub jego wykonawcy. Odpady te należy zabrać z terenu Cmentarza. 
 28.  Wszelkie inne niż wymienione w pkt 22 odpady powstałe w trakcie użytkowania cmentarza należy składać  w wyznaczonych miejscach – do przeznaczonych do tego celu pojemników. 
 29. W kwestii spraw wykraczających poza niniejszy regulamin należy zasięgać informacji u Ks. Proboszcza, lub na jego polecenie u grabarza.